iPhone-logo.pngHuippupesäpalloilijat ry

Huippupesäpalloilijat ry:n säännöt

Nimi

1 §
Yhdistyksen nimi on Huippupesäpalloilijat ry. ja sen kotipaikka on Nurmo.

2 §
Huippupesäpalloilijat ry:n tarkoituksena on toimia pesäpalloilijoiden etujärjestönä valvomalla heidän yleisiä ja yhteisiä pesäpalloon liityviä etujaan ja edistää pesäpallon kehitystä sekä lajin imagoa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys tekee yhteistyötä pesäpallon kattojärjestöjen kanssa ja pitää yhteyttä vastaavanlaisiin yhdistyksiin sekä pesäpalloseuroihin, seuraa alan kehitystä ja lainsäädäntöä sekä tekee näihin liittyviä aloitteita, esityksiä ja antaa lausuntoja, antaa jäsenilleen neuvoja pesäpalloon liittyvissä asioissa sekä järjestää kokouksia, neuvontatilaisuuksia ja koulutusta. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi vastaanottaa raha-avustuksia ja järjestää varainhankintaa asianomaisen luvan saatuaan.

Jäsenet

3 §
Yhdistyksen jäseniä ovat:

  1. Varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä Superpesiksessä tai pesäpalloliiton sarjoissa pelaavat pesäpalloilijat, jotka  maksavat tilikokouksessa määrätyn jäsenmaksun. Suoritettuaan jäsenmaksun varsinaisen jäsenen on ilmoitettava yhdistyksen jäsenluetteloa varten seuraavat tiedot: nimi, syntymäaika ja kotipaikka sekä seura, mikäli jäsenellä on pelaajasopimus voimassa liittymishetkellä.
  2. Kannatusjäseninä yksityiset henkilöt tai oikeuskelpoiset yhteisöt, jotka maksavat tilikokouksessa määrätyn kannatusjäsenmaksun. Kannatusjäsenillä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.
  3. Kunniajäseninä henkilöt, joille yhdistyksen vuosikokous on kunniajäsenyyden myöntänyt. Kunniajäsenyys voidaan myöntää henkilölle, joka on toiminut merkittävällä tavalla yhdistyksen hyväksi tai joka muutoin on huomattavasti edistänyt pesäpallon asemaa yhteiskunnassa. Kunniajäsenillä on oikeus osallistua yhdistyksen järjestämiin tilaisuuksiin ilman pääsymaksua. Kunniajäsenillä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.  Kunniajäseneltäei peritä jäsenmaksua. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.


4 §
Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla eroamisestaan lainmukaisesti. Erotessaan jäsen menettää hänelle kuuluvat jäsenoikeudet. Yhdistyksen jäsen, joka toiminnallaan yhdistyksessä tai sen ulkopuolella on huomattavasti vaikeuttanut yhdistyksen toimintaa, voidaan erottaa hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa 2/3 ääntenenemmistöllä. Tässä kokouksessa on asianosaisella oikeus tulla kuulluksi.

Jäsenmaksu

5 §
Yhdistyksen varsinaisen jäsenen jäsenmaksun ja kannatusjäsenen kannatusjäsenmaksun suuruudesta päätetään yhdistyksen tilikokouksessa. Jäsenmaksu ja kannatusjäsenmaksu on vuotuinen.

Yhdistyksen kokoukset

6 §
Yhdistyksen kokoukset ovat vuosikokous, joka pidetään syksyllä joulukuun 15. päivään mennessä ja tilikokous, joka pidetään maaliskuun 15. päivään mennessä sekä ylimääräiset kokoukset. Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, milloin yhdistyksen kokous niin päättää tai vähintään 1/10 äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii ilmoitetun asian käsittelyä varten, jolloin kokous on pidettävä kuukauden kuluessa vaateen esittämisestä, tai milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi.
Yhdistyksen kokouksesta on ilmoitettava vähintään kymmenen (10) päivää ennen kokousta yhdistyksen nettisivuilla.

7 §
Yhdistyksen vuosikokouksessa on käsiteltävä ainakin seuraavat asiat:

  1. Valitaan yhdistykselle hallitus: puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, taloudenhoitaja ja muut hallituksen jäsenet, yhteensä enintään kahdeksan (8) jäsentä.
  2. Valitaan tilintarkastaja ja hänelle varahenkilö seuraavaksi tilikaudeksi.
  3. Päätetään uusista kunniajäsenistä hallituksen ehdotuksen pohjalta.


8 §
Yhdistyksen tilikokouksessa on käsiteltävä ainakin seuraavat asiat:

  1. Esitetään hallituksen toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunto sekä vahvistetaan tilinpäätös edelliseltä toimikaudelta.
  2. Päätetään vastuuvapaudesta hallitukselle.
  3. Päätetään jäsenmaksun ja kannatusjäsenmaksun suuruudesta.
  4. Esitetään  toimintasuunnitelma ja talousarvio.


9 §
Yhdistyksen kokous on päätösvaltainen, kun se on laillisesti kokoonkutsuttu. Yhdistyksen kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa, jonka allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä tarkastavat pöytäkirjantarkastajat.

Yhdistyksen kokouksissa suoritettavissa äänestyksissä ratkaisee yksinkertainen ääntenenemmistö, paitsi niissä tapauksissa, joissa nämä säännöt toisin määräävät. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan kanta, paitsi vaaleissa ja lippuäänestyksessä, joissa ratkaisee arpa. Mikäli yksikin jäsenistä vaatii suljettua lippuäänestystä, ja ehdotusta kannatetaan, pantakoon se toimeen.

Hallitus

10 §
Yhdistyksen kokousten päätösten täytäntöönpanosta ja asioiden hoidosta vastaa hallitus. Hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, taloudenhoitaja sekä muut hallituksen jäsenet, yhteensä enintään kahdeksan (8) jäsentä. Työnjaostaan hallitus päättää itse. Hallituksen toimikausi alkaa 1.1. ja päättyy 31.12.

11 §
Hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun saapuvilla on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet hallituksen jäsenistä. Hallituksen kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Puheenjohtaja on velvollinen kutsumaan hallituksen koolle neljän (4) hallituksen jäsenen sitä häneltä pyytäessä.

Hallituksen kokous on laillinen, kun siitä on ilmoitettu hallituksen jäsenille henkilökohtaisesti vähintään yksi (1) vuorokausi aikaisemmin. Mikäli hallituksen kokouksessa joudutaan äänestämään, sovelletaan tällöin sääntöjen 9 §:n määräyksiä.

12 §
Hallitus voi nimetä avukseen jaostoja harkitsemiinsa tehtäviin ja nimittää yhdistykselle toimihenkilöitä.

Nimenkirjoitus

13 §
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja taloudenhoitaja, aina kaksi yhdessä. Kuitenkin siten, että toinen nimenkirjoittajista on joko puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

Tilinkäyttöoikeus

14 §
Yhdistyksen tilinkäyttöoikeus on rahastonhoitajalla, puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla.

Tilikausi

15 §
Yhdistyksen tilikausi alkaa tammikuun 1. päivänä ja päättyy saman vuoden joulukuun 31. päivänä. Tilit on jätettävä tilintarkastajalle viimeistään kolme (3) viikkoa ennen tilikokousta.
Tilintarkastajan tulee palauttaa tilit lausuntoineen viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen tilikokousta.

Sääntöjen muutos

16 §
Ehdotus yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta on tehtävä kirjallisena hallitukselle.
Ehdotus käsitellään hallituksen valmistelemana seuraavassa yhdistyksen kokouksessa. Ehdotuksen on  saatava äänestyksessä vähintään 3/4 annetuista äänistä puolelleen tullakseen hyväksytyksi.

Yhdistyksen purkaminen

17 §
Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä samassa järjestyksessä kuin sääntöjen muuttaminen. Yhdistyksen purkaantuessa sen varat luovutetaan yhdistyksen tarkoitusta edistävään toimintaan. Varojen tarkemmasta kohdentamisesta päätetään purkamisesta päättävässä kokouksessa.

18 §
Muutoin yhdistyksen toiminnassa noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä.

© 2019 Huippupesäpalloilijat ry • Toteutus: Grafimatik